Regulamin sklepu

Druk zgłoszenia reklamacji [.PDF]

Regulamin sklepu internetowego www.testy-hiv.pl

§ 1 DEFINICJE

 1. Sklep internetowy testy-hiv.pl - sklep internetowy prowadzący sprzedaż  hurtową za pośrednictwem sieci Internet, działający pod adresem www.testy-hiv.pl, prowadzony przez Sprzedającego (Usługodawcę), tj. WAMEDEX sp. z o.o.  z siedzibą w Magdalenka (05-506), ul. Jałowcowa 27,  numer nip: 123-128-84-73, REGON: 147355210; KRS: 0000518241
   dalej również jako Sklep internetowy, Sklep, Sklep testy-hiv.pl
 2. Regulamin Sklepu internetowego testy-hiv.pl – niniejszy Regulamin.
 3. Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji.
 4. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, a która zamierza zawrzeć lub zawarła Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej.
 5. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 6. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową i korzystająca ze Sklepu Internetowego www.testy-hiv.pl, w tym w szczególności dokonująca zakupów w Sklepie internetowym www.testy-hiv.pl
 7. Konto, Konto Klienta – podstrona sklepu internetowego www.testy-hiv.pl., w ramach której gromadzone są m.in informacje o zamówieniach Klienta w Sklepie internetowym.
 8. Produkt – rzecz ruchoma dostępna w Sklepie internetowym www.testy-hiv.pl będąca przedmiotem Umowy sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
 9. Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Sklepu.
 10. Sprzedawca, Sprzedający, Usługodawca - www.testy-hiv.pl.
 11. Umowa sprzedaży, Umowa – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu Kodeksu cywilnego zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 12. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 13. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Produktu i określające istotne jej warunki.
 14. Newsletter – usługa pozwalająca Klientowi na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Klienta adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy, dotyczący towarów dostępnych w Sklepie. 

§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 2. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta, będącego jednocześnie Konsumentem, przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. Regulamin ten określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep internetowy, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz tryb postępowania reklamacyjnego. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 3. Sklep działa na zasadach określonych w Regulaminie oraz w bezwzględnie obowiązujących przepisach. Regulamin jest cały czas dostępny na stronie internetowej Sklepu.
 4. Wszystkie treści zamieszone na stronie Sklepu internetowego są zgodne ze stanem faktycznym oraz obowiązującymi przepisami.
 5. Klient jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu oraz do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami oraz poszanowaniu dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 6. Klient jest zobowiązany do podawania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 7. Klient jest zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz Sprzedawcy/Usługodawcy.
 8. Klientowi zabronione jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym.
 9. Klientowi zabronione jest korzystanie z Usług elektronicznych w sposób bezprawnie zakłócający funkcjonowanie Sklepu internetowego poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń oraz rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie Internetowym niezamówionej informacji handlowej.
 10. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży i/lub umowy o świadczenie usług elektronicznych w Sklepie www.testy-hiv.pljest zapoznanie się przez Klienta z treścią Regulaminu i jednocześnie z warunkami sprzedaży produktów oraz akceptacja obu postanowień.
 11. Prawa autorskie wszystkich zdjęć oraz informacji zawartych na stronie www.testy-hiv.pl należą do Sprzedawcy. Kopiowanie i wykorzystywanie ich bez pisemnej zgody Sprzedawcy podlega sankcjom przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa.

§ 3 USŁUGI ELEKTRONICZNE

 1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego następujące Usługi elektroniczne bezpłatnie:
  1. prowadzenie Konta Klienta w Sklepie internetowym;
  2. zawieranie umów sprzedaży za pośrednictwem formularza umożliwiającego Klientom złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym;
  3. potwierdzenie złożenia każdego zamówienia przychodzące na adres e-mail Kupującego, podanego przez Kupującego w procesie rejestracji/składania zamówienia;
  4. bezpłatnego udostępniania informacji w formie newslettera.
 2. Usługodawca ma prawo zamieszczać na stronie internetowej Sklepu treści reklamowe. Stanowią one integralną część Sklepu i prezentowanych w nim materiałów.
 3. Umowy o świadczenie usług elektronicznych zawierane są na:
  1. czas nieoznaczony w zakresie umów o świadczenie usług elektronicznych newslettera oraz umowy na usługę elektroniczną polegającą na prowadzeniu Konta w Sklepie;
  2. czas oznaczony w zakresie umowy o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie poprzez wypełnienie formularza Zamówienia i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Klienta.
 4. Rozwiązywanie umów o świadczenie Usług elektronicznych:
  1. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w każdym czasie i bez wskazania przyczyn, z zachowaniem 7–dniowego terminu wypowiedzenia.
  2. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w wypadku, gdy Klient obiektywnie rażąco lub uporczywie narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym. Naruszenie regulaminu musi mieć charakter obiektywny i bezprawny. Wypowiedzenie może być złożone po bezskutecznym co najmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu. Rozwiązanie umowy następuje w takim wypadku z zachowaniem 14–dniowego okresu wypowiedzenia.
  3. wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony przez którąkolwiek ze Stron nie narusza praw lub świadczeń nabytych przez Strony w czasie trwania umowy.
  4. niezależnie od powyższych postanowień Strony mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia Stron.
 5. Minimalne wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
  1. komputer z dostępem do Internetu;
  2. dostęp do poczty elektronicznej;
  3. zalecana rozdzielczość monitora: 1024x768 pikseli;
  4. przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą, JavaScript i cookies; Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies; albo Google Chrome w wersji 8 lub nowszej.
 6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonej Usługi elektronicznej.
 7. Dodatkowe warunki umów o świadczenie Usług elektronicznych:
  1. umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie dokonania Rejestracji;
  2. do dokonania Rejestracji niezbędne jest podanie w formularzu rejestracyjnym następujących danych przez Klienta: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), adres e-mail, numer telefonu kontaktowego oraz Hasło;
  3. umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia korzystania z powyższej Usługi (dodanie Produktu do koszyka).

§ 4 UMOWY SPRZEDAŻY PRODUKTÓW

 1. Wszystkie Produkty dostępne w Sklepie internetowym są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, a także zostały wprowadzone na teren Rzeczpospolitej Polskiej w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.
 2. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Klient, składając zamówienie, składa ofertę zakupu Produktu dostępnego się w Sklepie www.testy-hiv.pl na warunkach podanych w opisie.
 3. Informacje na temat Produktów zamieszczone są na stronie internetowej www.testy-hiv.pl.pl. Informacje te są jasne, zrozumiałe i niewprowadzające w błąd, wyrażone w języku polskim i wystarczają do prawidłowego i pełnego korzystania z Produktów. W szczególności informacje te zawierają: rodzaj Produktu, określenie jego producenta lub importera, znak bezpieczeństwa i znak zgodności wymagane przez odrębne przepisy, informacje o dopuszczeniu do obrotu w Rzeczpospolitej Polskiej oraz, stosownie do jego rodzaju, a także inne dane wskazane w odrębnych przepisach.
 4. Do każdego sprzedanego Produktu Sklep dołącza informację m. in. o: jego rodzaju, określenie jego producenta lub importera, znak bezpieczeństwa i znak zgodności wymagane przez odrębne przepisy, informacje o dopuszczeniu do obrotu w Rzeczpospolitej Polskiej oraz, stosownie do jego rodzaju, a także inne dane wskazane w odrębnych przepisach.
 5. Prawa do nazw handlowych (w szczególności: nazw Produktów, nazw firm i ich loga) użyte na stronie internetowej Sklepu internetowego www.testy-hiv.pl należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej www.testy-hiv.pl użyte są w celach informacyjnych.
 6. Aby zawrzeć umowę sprzedaży, należy złożyć Zamówienie na stronie Sklepu Internetowego www.testy-hiv.pl
 7. Sklep przyjmuje zamówienia składane drogą elektroniczną przez całą dobę i przez wszystkie dni tygodnia. W przypadku czasowego wyłączenia możliwości składania Zamówień Klient zostanie o tym poinformowany poprzez komunikat na stronie www.testy-hiv.pl
 8. W przypadku braku dostępności jednego, kilku lub wszystkich Produktów wchodzących w skład Zamówienia, Klient jest informowany drogą mailową lub telefonicznie i zostaje wówczas zobowiązany do podjęcia o decyzji w sprawie dalszej realizacji Zamówienia. Klient ma do wyboru: anulowanie całego Zamówienia, zrealizowanie bez brakujących Produktów, dłuższe oczekiwanie na realizację Zamówienia, wybór innego Produktu  na miejsce brakującego).
 9. Cena Produktu wskazana na stronie Sklepu internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła. Ceny Produktów nie zawierają jednak kosztów dostawy, które – jeżeli występują – są wskazywane w trakcie składania Zamówienia (Koszyk).
 10. Cena Produktu wskazana na stronie Sklepu internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
 11. W celu złożenia Zamówienia, Klient jest zobowiązany do rejestracji Konta w Sklepie internetowym.
 12. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Produktu za pomocą interaktywnego formularza należy wejść na stronę internetową Sklepu internetowego, dokonać wyboru Produktu z dostępnej oferty Sklepu Internetowego - ich kolorystyki oraz ilości poprzez "dodanie" ich do koszyka. A następnie złożyć zamówienie w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty i informacje.
 13. W trakcie składania Zamówienia należy wskazać następujące dane niezbędne do złożenia Zamówienia: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numer telefonu kontaktowego, miejsce i sposób dostawy Produktu oraz sposób płatności.
 14. Złożenie Zamówienia za pomocą interaktywnego formularza następuje w momencie kliknięcia w formularzu pola „ZAMAWIAM I PŁACĘ” lub „POTWIERDZAM ZAKUP”.
 15. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie (1) potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego oświadczeniem oraz (2) przyjmuje Zamówienie do realizacji – w tym momencie zostaje zawarta Umowa sprzedaży. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i przyjęcie go do realizacji następuje przez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej (adres e-mail).
 16. Po złożeniu zamówienia Sprzedawca, niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego zamówieniem oraz jednocześnie przyjmuje zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia przez Sprzedawcę następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail, która zawiera:
  1. oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia,
  2. potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia,
  3. oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu zamówienia do realizacji (przyjęcie oferty),
  4. link do Regulaminu,
  5. wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość,
  6. pouczenie o prawie do odstąpienia od regulaminu.
 17. z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej zostaje zawarta umowa sprzedaży Produktu/ Produktów pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
 18. W trakcie składania Zamówienia za pomocą interaktywnego formularza – do momentu złożenia Zamówienia – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzanych danych. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu internetowego.
 19. Każda Umowa sprzedaży będzie potwierdzona dowodem zakupu (paragonem lub fakturą VAT zgodnie z życzeniem Klienta), który będzie dołączany do realizowanych Zamówień.

§ 5 KOSZT, TERMIN ORAZ SPOSÓB DOSTAWY

 1. Koszty dostawy Produktu/ Produktów są ustalane w trakcie procesu składania Zamówienia i są uzależnione od wyboru sposobu płatności oraz sposobu dostawy zakupionego przez Klienta Produktu/ Produktów.
 2. Zakupione w sklepie towary są wysyłane za pośrednictwem Poczty Polskiej lub przewoźnika wskazanego w trakcie składania Zamówienia przez Klienta.
 3. Istniej możliwość osobistego odbioru Produktu/Produktów przez Klienta po wcześniejszym uzgodnieniu ze Sprzedawcą.
 4. Na termin dostawy Produktu/ Produktów, składa się czas kompletowania oraz czas dostawy przez przewoźnika:
  1. czas kompletowania wynosi od 3 do 4 dni;
  2. dostawa przez przewoźnika wynosi od 4 do 5 dni.
 5. W przypadku zawarcia Umowy sprzedaży dostawa Produktu zostanie zrealizowana nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych licząc od dnia, w którym została zawarta Umowa sprzedaży.
 6. Dostawa Produktów dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 7. Koszty dostawy zostaną wyraźnie wskazane podczas procesu składania Zamówienia.
 8. W przypadku przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 9. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy

§ 6 SPOSOBY PŁATNOŚCI

 1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności: ( Podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną jest Blue Media S.A. )
  1. za pobraniem;
  2. przelewem bankowym (dane rachunku bankowego Sprzedawcy wskazane są na stronie Sklepu oraz w wiadomości e-mail przesłanej do Klienta po złożeniu Zamówienia);
  3. za pośrednictwem "Płatności Shoper" (transakcje kartą płatniczą: VISA, VISA ELECTRON, MASTERCARD MASTERCARD ELECTRONIC, MAESTRO , przelew transferowy, e-przelew oraz rozliczenia transakcji kartą kredytową).
  4. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu środków na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
 2. W wypadku sposobu płatności innego niż płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy sprzedaży w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia (w tym również kosztów dostawy), chyba że Umowa sprzedaży stanowi inaczej.
 3. W przypadku płatności przelewem na rachunek bankowy, Produkty są wysyłane po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 4. W przypadku płatności za pośrednictwem serwisu"Płatności Shoper" Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji zamówienia, za pomocą serwisu"Płatności Shoper". Produkty zostaną wysłane dopiero po opłaceniu wartości transakcji.
 5. W przypadku płatności przy odbiorze przesyłka wysyłana jest po weryfikacji poprawności danych adresowych.
 6. Dostęp do dodatkowych informacji na temat sposobu płatności może uzyskać każdy użytkownik w dowolnym momencie, poprzez kliknięcie linku "Sposoby płatności" umieszczonego na stronie Sklepu Internetowego.

§ 7 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Klientowi, będącemu równocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy w formie pisemnej w terminie 14 dni. Do zachowania ww. terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub załączenie go do paczki ze zwracanym towarem.
 2. W razie odstąpienia od umowy, umowa sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Świadczenia stron zawarte w umowie, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Termin ten liczy się od dnia w którym konsument objął towar w posiadanie.
 3. Zwracany towar należy dostarczyć na adres siedziby spółki.
 4. Sprzedawca dokona zwrotu wartości towaru wraz z kosztami jego dostawy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami
 5. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sklep, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 6. Konsument odstępujący od umowy sprzedaży na podstawie niniejszego paragrafu, ponosi jedynie koszty odesłania towaru do sprzedawcy.

§ 8 GWARANCJA, RĘKOJMIA I POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Wszystkie towary oferowane w sklepie posiadają gwarancję producenta, lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Okres gwarancji producenta, dystrybutora lub sprzedawcy, na towary oferowane przez sklep wynosi, w zależności od towaru od 3 miesięcy do 24 miesięcy i liczony jest od dnia dostarczenia Produktu do Klienta.
 3. Dokumentem uprawniającym do ochrony gwarancyjnej jest dowód sprzedaży. Zwrot naprawionego towaru następuje w terminie gdy gwarant usunie usterkę.
 4. Reklamacje z tytułu rękojmi:
  1. podstawy i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem, z tytułu niezgodności towaru z umową sprzedaży, są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.);
  2. zawiadomienia o niezgodności towaru z umową sprzedaży oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zamowienia@www.testy-hiv.pl.pl ;
  3. gdy jest to niezbędne dla oceny Produktu pod kątem rękojmi, Klient powinien go dostarczyć na adres spółki
  4. w przypadku konieczności skorzystania z rękojmi dotyczącej wady powstałej w wyniku dostawy (np. uszkodzone opakowanie) Klient jest zobowiązany do sporządzenia protokołu reklamacyjnego w obecności kuriera i dołączenie go do zwracanej przesyłki;
  5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, tj. pisemnie na adres Klienta, na podany przez Klienta adres e-mail lub w inny podany przez Klienta sposób.
 5. Reklamacje związane ze świadczeniem usługi elektronicznej przez usługodawcę:
  1. reklamacje związane ze świadczeniem usług elektronicznych za pośrednictwem Sklepu www.testy-hiv.pl Klient może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zamowienia@www.testy-hiv.pl.pl;
  2. Klient zgłaszający reklamację jest zobowiązany do podania jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podanie przedmiotowych informacji znacznie przyspieszy proces rozpatrzenia reklamacji przez Usługodawcę;
  3. rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, tj. pisemnie na adres Klienta, na podany przez Klienta adres e-mail lub w inny podany przez Klienta sposób. 

§ 9 POSTANOWIENIE KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.); Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827), Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 3. Żadne z postanowień Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klientów. 
 4. Wszelkie spory wynikłe z umów zawartych między Sprzedawcą/ Usługodawcą a Klientami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
 5. Rozstrzyganie sporów:
  1. ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/ Usługodawcą a Konsumentem zostają poddane sądom właściwym
  2. ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/ Usługodawcą a przedsiębiorcą zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/ Usługodawcy.
 6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 21 stycznia 2015 r., a jego postanowienia stosuje się do wszystkich zamówień złożonych po tym dniu.
 7. Wszystkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania na stronie www.testy-hiv.pl, z zastrzeżeniem, że zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian są realizowane na podstawie zapisów Regulaminu obowiązujących w dniu złożenia zamówienia. Zmiany dokonane w Regulaminie wiążą Klienta pod warunkiem, iż został on prawidłowo poinformowany o zmianach i mógł się z nimi zapoznać. 
 8. Informuję, że Pani/Pana dane osobowe są/będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celu realizacji zamówienia. Celem przetwarzania danych osobowych jest wyłącznie realizacja zamówienia. W rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity DzU z 2016r. poz 922 z późniejszymi zmianami) administratorem zbioru danych, których przetwarzane są/ będą Pani/Pana dane osobowe jest Wamedex sp. z o.o. Równocześnie informuję, że przysługuje Pani/Panu prawo wglądu do danych osobowych, prawo ich poprawiania, prawo  żądania zaprzestania oraz prawo sprzeciwu przetwarzania danych osobowych i ich przekazywania innemu administratorowi danych osobowych.

  § 10 POLITYKA PRYWATNOŚCI

  §.1 Postanowienia Ogólne

  1. Administratorem danych jest Wamedex sp. z o.o.z siedzibą w 05-506 Magdalenka ul Jałowcowa 27, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000518241, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Msta St Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 123-128-84-73, REGON: 147355210. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
  2. Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności (jeżeli wynika to bezpośrednio z opisu).
  3. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”,  „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
  4. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
  5. Dane osobowe podawane w formularzu na landing page’u są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

   §2. Administrator Danych

    

  6. Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli posiadasz Konto na naszej stronie, to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko, miejsce pracy, adres IP.
  7. Usługodawca jest także administratorem osób zapisanych na  newsletter i osób zapisanych na webinar.
  8. Dane osobowe przetwarzane są: a. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,b. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,c. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,

   d. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą:

   w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Ciebie jeśli zapisałeś się na newsletter,

   w zakresie i celu zgodnym z wyrażoną przez Ciebie zgodą jeżeli zapisałeś się na webinar.

  9. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  10. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: wamedex@gmail.com.
  11. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
  12. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
  13. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
  14. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
  15. Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.
  16. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

   §3. Pliki cookies

   17. Witryna testy-hiv.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

   Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

   18. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.

   Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy [nazwa] w celu optymalizacji działań.

   19.  Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies :

   a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;

   b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;

   c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;

   d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

   e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

   20. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie

   http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies

   Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

    
 
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl